Groene A.P.P.E.L.S.

Voedingsadviesbureau

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden Groene Appels 2018 zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. en de opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of producten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de diensten van de diëtisten van Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. inroepen. De diëtisten van Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. zijn in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek en ingeschreven in het basisregister van het kwaliteitsregister. De diëtisten geven advies aan de cliënt volgens de normen van de beroepsvereniging. De diëtisten nemen verantwoording voor hun handelen en zorgen ervoor dat zij voldoende up to date blijven.

Afspraken maken of diensten / producten bestellen

Voor het maken van een afspraak of voor het stellen van een vraag kunt u contact opnemen met de diëtisten Nienke van Vroenhoven – Cusiel en Michelle Jacobs door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de betreffende locatie (Best: info@groeneappels.nl, Tilburg: tilburg@groeneappels.nl, Horst: michelle@groeneappels.nl), door te bellen naar het telefoonnummer van de betreffende locatie (Best: 06-15944359, Tilburg: 06-11041937, Horst: 0622312722) of door het contactformulier op de website in te vullen. U kunt een antwoord verwachten binnen 5 werkdagen. Voor het bestellen van een online dienst of voor het bestellen van een product kunt u het betreffende product of de dienst toevoegen aan uw winkelwagen en vervolgens doorgaan met de bestelling. Ook in dat geval kunt u binnen 5 werkdagen een reactie verwachten.

Verhindering

Indien u onverhoopt verhinderd bent op de afgesproken datum en tijd voor een (online) afspraak, dan dient u de afspraak zo spoedig mogelijk, maar minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer u de afspraak niet (tijdig) heeft afgezegd, dan wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor het (tijdig) annuleren of verzetten van een afspraak kunt u een e-mail sturen of bellen.

Directe toegankelijkheid en rapportage

Als u een verwijzing heeft, worden de bevindingen van een persoonlijk advies, met uw toestemming, aan uw behandelend (huis)arts of specialist gerapporteerd na het eerste en na het laatste consult. Bij langdurige behandeling (langer dan 12 maanden) kan er ook tussentijds worden gerapporteerd. De diëtisten zijn ook direct toegankelijk, in dat geval zal er met u overlegd worden of u een rapportage naar de arts wilt hebben verstuurd bij een persoonlijk advies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Privacyverklaring.

Tarieven en vergoeding

De tarieven zijn te vinden op de website www.groeneappels.nl. Dieetadvisering (niet online) is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (3 tot 6 consulten). In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. heeft contracten afgesloten voor het verlenen van dieetzorg met alle zorgverzekeraars uit de regio. Hierin zijn tevens prijsafspraken gemaakt voor de te verlenen dieetzorg binnen de vergoedingsmogelijkheden.

Online dieetadvies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Als het eerste consult bij online dieetadvies echter niet online plaats vindt, dan gelden dezelfde voorwaarden als bij niet online dieetadvies. Voor het kopen van producten online heeft u een bedenktijd van twee weken. Als u zich in die tijd bedenkt, dan heeft Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. twee weken de tijd om het bedrag naar u terug te storten.

Declaraties

In vervolg op het vorige artikel, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar of wordt er vooraf betaald door de opdrachtgever bij een online dienst of product. Indien beide opties niet mogelijk zijn, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de facturatiedatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. (IBAN NL03 INGB 0006402645). De opdrachtgever kan dit in sommige gevallen declareren bij de zorgverzekaar.

Betaling en incasso

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de diëtist verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Aansprakelijkheid

Het advies van de hulpverlener is naar zijn aard resultaatgericht zonder het gewenste resultaat te garanderen. De hulpverlener sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de hulpverlener verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de aard van de hulpverlener.

Klachten

Bespreek uw probleem eerst met uw diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Er kan een aparte afspraak gemaakt worden om samen tot een passende oplossing te komen. Klachten die niet onderling worden opgelost, kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Privacy

Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vindt u in de Privacyverklaring.

Materialen

De diëtisten ondersteunen uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. is de enige met het copyright op de eigen materialen van Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken mits u hier toestemming voor heeft verkregen van Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S.